فصل‌نامه مطالعات فرهنگ ایثار- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر ابراهیم اخلاصی جامعه‌شناسی
دکتر زهرا علی پور درویشی    مدیریت
دکتر فریبرز درتاج        روان­شناسی
دکتر مصطفی گرجی زبان و ادبیات قارسی
دکتر محمود حبیبی تبار حقوق جزا و جرم شناسی
دکتر حمید صالحی علوم سیاسی
دکتر محسن  محسنی فلسفه و کلام اسلامی
دکتر مستجاد حسینی مطلق   جامعه شناسی
دکتر منصور میر فلسفه
دکتر حسین یزدانی زبان و ادبیات فارسی
نشانی مطلب در وبگاه فصل‌نامه مطالعات فرهنگ ایثار:
http://ijis.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب